Avgifter

Föreningens Vägavgift/Uttaxering

Grunderna för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggnings utförande fastställes vid förrättningen. För varje fastighet anges andelstal, som bestämmes efter vilken omfattning fastigheten beräknas använda anläggningen (AL 15 §) .

  • 0,5 andel = Obebyggd fastighet
  • 1 andel = Bebyggd fastighet, fritidsbostad
  • 2 andelar = Bebyggd fastighet, permanentbostad

Styrelsen upprättar och lägger på föreningsstämman fram debiteringslängd. I debiteringslängden framgår det belopp som uttaxeras, samt när och hur mycket varje medlem ska betala.  ( SFL 42 §)

Enligt föreningens stadgar  (§ 4 Avgifter)

  • Skall medlem årligen, dock senast den 30 September till föreningen inbetala uttaxering,  enligt av föreningsstämman fastställd debiteringslängd.
  • Vid inbetalning senare än 30 September äger föreningen rätt att uttaga förseningsavgift.

 

Föreningens konto

Vägavgift (uttaxering) betalas in på föreningens Plusgirokonto 32 14 09-5.
Kom ihåg att ange fastighetsbeteckning, namn och adress.