Stadgar

 Glömsta Samfällighetsförening Org.nr: 717 904-5617

 

§ 1 Firma.

Föreningens firma är Glömsta Samfällighet.

 

§ 2 Föreningens Ändamål.

Föreningen har till ändamål att ombesörja och bekosta väghållning av de vägar, som enligt anläggningslagen (1973:1149) och andra tillämpliga bestämmelser har inrättats som gemensamma anläggningar för fastigheter inom Glömsta, norr om Glömstavägen i Huddinge Kommun, Stockholms län samt att handha de angelägenheter, som i övrigt är gemensamma för de i föreningen ingående fastigheterna avseende dessa vägar.

Med väghållning avses vägunderhåll, vinterväghållning och ombyggnad av väg.

 

§ 3 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfälligheten angiven i § 2.

 

§ 4 Avgifter.

Medlem skall årligen, senast den 30 September, till föreningen inbetala uttaxering (vägavgift) enligt av föreningsstämman fastställd debiteringslängd. Vid inbetalning senare än 30 September äger föreningen rätt att uttaga förseningsavgift.

 

§ 5 Styrelse

5:1 För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Huddinge Kommun. Styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.

5:2 Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ordinarie styrelseledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ordinarie ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

5:3 Kallelse till styrelsesammanträde skall tillställas ledamöterna senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanter skall underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden inom ovan angiven tid. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall ofördröjligen meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt. Styrelsesammanträde får hållas utan att kallelse skett enligt ovan, om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

5:4 Styrelsen äger besluta, då minst 3 ordinarie ledamöter eller 2 ordinarie ledamöter och en suppleant är närvarande, och under förutsättning att de är eniga om beslutet. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta ledamöter är överens. Vid lika röstetal gäller den meningen, som biträdes av ordförande.Utan att ha angivits i kallelse får ärende avgöras, om minst 3 ordinarie ledamöter är    närvarande och eniga om beslutet. Även om kallelse ej skett får styrelsen besluta i ärende, under förutsättning att samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och eniga om beslut. Den, som deltagit i avgörande av ärende, äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Protokoll skall föras över ärenden, i vilka styrelsen har fattat beslut. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot, som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. Protokollet skall innehålla följande uppgifter:

  • Datum för sammanträdet.
  • Närvarande ordinarie ledamöter och suppleanter.
  • Kort beskrivning av ärenden, som behandlats på sammanträdet.
  • Styrelsens beslut samt.
  • Anförda reservationer.

5:5 Styrelsen skall

  1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
  2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
  3. Föra förteckning över i föreningen ingående fastigheter, deras andelstal och ägare.
  4. Årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet samt balans- och resultaträkning.
  5. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

 

§ 6 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två (2) ordinarie revisorer och två (2) suppleanter. Ordinarie revisorer och revisorssuppleanter väljs för 2 år. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 7 Räkenskapsår.

Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 April till och med 31 mars påföljande år.

 

§ 8 Underhålls- och förnyelsefond.

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 5 % av föreningens sammantagna intäkter.

 

§ 9 Föreningsstämma.

Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas under Juni månad på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa extra föreningsstämma, om den finner det erforderligt, och skall därvid i kallelsen ange såväl grunden för som ändamålet med stämman. I frågan om medlemmars rätt att begära att extra föreningsstämma utlyses, gäller 47 § 3 st. Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150).

//Om föreningsstämma skall godkänna uttaxering, skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att, efter det att kallelse till stämman utfärdas, ta del av debiteringslängd utvisande det belopp, som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem, och när betalningen skall ske.//

För ordinarie föreningsstämma skall dessutom årsredovisning och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden hållas tillgängliga för medlemmarna. Föreningsstämman skall godkänna uttaxering. Styrelsen skall bereda medlemmarna tillfälle att, efter det att kallelse till stämman utfärdas, ta del av debiteringslängd utvisande det belopp, som skall uttaxeras samt vad som belöper på varje medlem.

 

§ 10 kallelse till föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas av styrelsen och tillställas varje medlem under adress angiven till styrelsen eller under för styrelsen på annat sätt känd adress. Till kallelsen skall bifogas styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden. Vad som ovan stadgas skall vara fullgjort senast 14 dagar före föreningsstämman. I kallelsen skall anges tid och plats för föreningsstämman samt vilka ärenden som skall förekomma på stämman.

 

§ 11 Motioner.

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie föreningsstämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april. Styrelsen skall bereda avgivna motioner före föreningsstämman.

 

§ 12 Dagordning vid föreningsstämma.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämma.
 2. Val av sekreterare vid stämma.
 3. Val av 2st justeringsmän tillika rösträknare.
 4. Styrelsens årsredovisning.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 8. Arvode till styrelsen och revisorerna.
 9. Styrelsens förslag till debiteringslängd.
 10. Val av styrelse och styrelseordförande.
 11. Val av revisorer.
 12. Fråga om val av valberedning.
 13. Övriga frågor.

Vid extra föreningsstämma skall behandlas ärenden under punkt 1,2,3,6 och 13.

 

§ 13 Disposition av avkastning.

I det fall föreningsstämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

 

§ 14 Stämmobeslut.

Omröstning vid föreningsstämman sker öppet. Dock skall sluten omröstning ske, om röstberättigad medlem begär det.  Som stämmans beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller, som biträdes av ordförande. För beslut om ändring av föreningens stadgar fordras minst två tredjedelar av de angivna rösterna. När omröstning företas, skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m., som har betydelse för bedömandet av röst resultatet. I fråga om omröstning, rösträkning, röstning genom ombud m.m. gäller övrigt vad som stadgas i 48, 49, 51, och 52 i lagen om förvaltning av Samfälligheter.

 

 

Dessa stadgar antogs vid ordinarie föreningsstämma onsdagen den 8 juni 2005