Samfällighet

Enskild Väghållning

 

Enskild Väghållning En kort sammanställning som vänder sig till dig som kommer i kontakt med enskild väghållning. Här får du svar på några av de frågor som är vanligt förekommande. Sammanställningen är gjord av Riksförbundet Enskilda Vägar, i samråd med Vägverket.

 

Lagar och bestämmelser: Det finns i huvudsak tre former av så kallade rättsligt bildade organisationer för skötsel av enskilda vägar, som förvaltar en gemensamhetsanläggning samt sköter om dess vägar – Vägföreningar, Vägsamfälligheter och Samfällighetsföreningar. Gemensamt för dessa tre organisationer är att de är bildade vid en lantmäteriförrättning. Hur väghållningen skall fungera regleras genom ett beslut av den lantmätare som utför förrättningen. Organisationerna antar sedan stagdar som reglerar förvaltningen m.m.

 

Bestämmelser om organisationerna finns i: Anläggningslagen (1973:1149 (AL),bestämmelser som rör själva bildandet och förändringar av en anläggning som sker vid en förrättning. Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL) som innehåller förvaltningsbestämmelser

 

Väghållarens ansvar: En väg som hålls öppen för allmän trafik måste hålla en viss minimistandard, så att trafikanterna inte råkar ut för skador. Kraven på väghållningen påverkas av hur hårt trafikerad vägen är; ju mer trafik, desto högre krav. Det är väghållaren som har ansvaret för vägen och löper risk att bli skadeståndsskyldig, om någon trafikant eller något fordon blir skadade på grund av bristande väghållning. Om väghållaren är en juridisk person är det den juridiska personen som blir skadeståndsskyldig, men även styrelsens ledamöter kan drabbas av skadeståndsansvar om de missköter sitt uppdrag.

 

Skador på enskild väg: Allemansrätten, ger alla rätt att beträda en enskild väg om denna inte skadas. Om det uppkommer skador till följd av ridning, trafik med hästfordon eller annat fordon har vägens ägare rätt att begära skadestånd. En förutsättning är då bland annat att ryttaren/föraren har orsakat skadorna genom vårdslöshet.

 

 

 

 

Källa: Enskilda Vägar; Sammanställning av REV i samarbete med Vägverket, URL: http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1654/88413_enskild_vaghallning.pdf